Ochtendje vogelen

Op maandagochtend rij ik richting de Engbertsdijksvenen voor een ochtendje trektellen. Nadat ik de N36 richting Vriezenveen oprij moet ik spijtig genoeg constateren dat de mist in deze contreien steeds dichter wordt. Rond kwart over 7 arriveer ik op de telpost. Het zicht bedraagt ongeveer 50 meter, balen! Desondanks besluit ik te gaan tellen. Ik kan weliswaar geen aantallen noteren maar het is wel een goede gehoortraining! In het eerste uurtje noteer ik verschillende roepende Tjiftjaffen rondom de telpost, enkele overvliegende Gele Kwikstaarten en overvliegende Boompiepers. Als de mist optrekt wordt de trek van Huis- en Boerenzwaluw goed. Met name de Huiszwaluw is in grote getale aanwezig in het veen.  De vogels verzamelen zich boven de plassen in het veen om te fourageren en trekken vervolgens verder. Een opmerkelijke waarneming betreft de aanwezigheid van een Kramsvogel. Nog nooit eerder heb ik deze soort in Augustus in Twente gezien. Drie Wespendieven laat zich uitmuntend bekijken door recht over mij heen te vliegen en op geringe hoogte. Na het tellen rij ik langs het Veenschap alwaar zich een mooi tafereel afspeelt. Op een draad bij een paardenwei zitten maar liefst elf Paapjes op een rij. Een aantal dat ik nog nooit bij elkaar heb gezien! De vogels krijgen even later gezelschap van een tapuit. Een paar honderd meter verderop zitten nog twee Paapjes.

‘S avonds fiets ik even naar het Kristalbad. Hier zie ik onder andere drie late Gierzwaluwen, Slobeenden, Krakeenden, twee Ooievaars en drie IJsvogels. Al met al een dag zonder knallers maar desalniettemin bijzonder aangenaam!

Advertenties

Een mooie zomermiddag

Na het werk besluit ik vanmiddag lekker een rondje door het veen te maken, samen met mijn broer. De Engbertsdijksvenen is een van de beste plekken in Twente om vogels te kijken. In het veen zijn er verschillende waterpartijen te vinden die worden gekenmerkt door het gebrek aan voedselrijkdom. Toch is er voor veel verschillende vogelsoorten meer dan voldoende voedsel te vinden. Vaak in de vorm van verschillende soorten insecten. De randen van het veen bestaan uit een aantal weiden en akkers, met struweel bosjes en ruige overhoekjes. Dit is belangrijk voor een aantal karakteristieke soorten in het gebied. In de nabijheid van het veen broeden onder andere de Gele Kwikstaart, Roodborsttapuit en Geelgors. Tevens zijn er nog een aantal zeldzamere broedvogelsoorten aan te treffen.

Blik op het veen vanaf de trektelpost

Vanaf de trektelpost zie ik twee overvliegende Wespendieven. De roofvogels zijn op doortrek richting Afrika. Evenals de voorgaande dagen weer een machtig gezicht. Ter plaatse zijn een Bruine Kiekendief en een jagende Boomvalk.

De auteur kijkend naar een mooie Wespendief

Hierna voert het pad ons het gebied uit, het kleinschalige cultuurlandschap in. Evenals eerder deze week zijn er weer een aantal Roodborsttapuiten present. Op een gegeven ogenblik zie ik er maar liefst twaalf bij elkaar zitten! een blik door de scoop levert bovendien ook nog drie paapjes op die een eindje verderop zitten.

Paapje

 

Aan de overzijde van het pad zit nog een vogel. Door de lange staart en het bruinige uiterlijk krijg ik snel het vermoeden dat het wel eens om een grauwe klauwier kan gaan! Een geweldige soort die ik tot op heden slechts een keer of vier eerder in Twente heb gezien. Voorzichtig sluip ik wat dichterbij en nader ik de vogel tot op 80 meter. Door het wegvallen van de zon heb ik bovendien minder last van luchttrillingen. Kijkend door de scoop zie ik direct dat ik het bij het juiste eind heb! een prachtige juveniele Grauwe Klauwier zit rustig op het prikkeldraad en doet daarbij soms uitvallen naar grote insecten. Meer dan voldaan lopen we samen terug richting auto en genieten we nog wat na van deze prachtige waarneming.

Juveniele Grauwe Klauwier

 

 

Wulpen slaapplaats

Vanochtend ben ik weer present bij het Kristalbad. Als ik er om 10 voor 7 arriveer is het echter al een drukte van belang, er vindt groot transport plaats en er zijn verschillende graafmachines gearriveerd. Desondanks tel ik even een klein uurtje. Het is erg rustig maar ik geniet van twee kleine karekieten aan het fourageren zijn. De IJsvogel vliegt een aantal keren voorbij en de Grote Gele Kwikstaarten laten zich ook weer van hun beste kant zien. Als trek noteer ik twee Boompiepers, een aantal Gele Kwikstaarten en een paar Kokmeeuwen. Verder is er een Oeverloper en een Watersnip ter plaatse.

Vanavond rijdt ik richting de Domelaar. De zandafgraving is een bekende pleisterplaats voor de Wulp en in de avond kunnen zich grote aantallen verzamelen. Eerst rijdt ik even langs de nieuwe Domelaar, daar tref ik buiten een Witgat en een Oeverloper niets nieuws aan. Daarna post ik een uurtje bij de Wulpen verzamelplaats. De slaapplaats ligt op enkele honderden meters afstand maar in de avond is het licht dat erop schijnt ideaal. Ik begin met een groep van 32 Wulpen. Deze zijn reeds ter plaatse als ik arriveer. Dit neemt in het volgende uur toe tot 180 Wulpen. De vogels komen in grote groepen, kleine groepjes of als eenlingen aanvliegen erg gaaf!

De afgelopen dagen

Afgelopen weekend is het ontzettend warm geweest in Twente. De temperaturen kwamen op de meeste plekken in het hele land ruim boven de dertig graden uit. Niet erg uitdagend weer om vogels te kijken! Op zaterdag tref ik tijdens het werk nog een groep van 8 Gierzwaluwen, de meeste zijn al een goede week vertrokken dus een leuke waarneming! Afgelopen maandag ben ik met Jeff naar de Engbertsdijksvenen geweest. Vanaf half augustus is dit een goede locatie om de Draaihals te zien. Een aantal dagen ervoor heeft een vriend van me al een exemplaar gevonden. Helaas wil de Draaihals vanochtend niet mee werken, het blijft puur geluk om deze zeldzame doortrekker in de kijker te krijgen. Leuke soorten die kunnen worden  genoteerd zijn 6 Boompiepers, Gele Kwikstaarten en een Paapje. Een jagende Bruine Kiekendief wordt tevens bijgeschreven.

Hierna vervolgen we onze weg richting huis. Onderweg rijden we langs het Veenschap, hier krijg ik mijn eerste Tapuiten van dit najaar te zien, deze worden vergezeld door een Paapje. ’s avonds bezoeken we de Domelaar. In het zanddepot van de afgraving staan 13 Ooievaars boven op de bult. Een erg grappig gezicht!

Ooievaars in het zanddepot van de Domelaar

De plasjes bij de nieuwe Domelaar liggen er verlaten bij. Enkel een Witgat en een Oeverloper zijn hier te bewonderen, het kan natuurlijk niet altijd prijs zijn!

Vanochtend ga ik voor mijn werkzaamheden kijken bij het Kristalbad. Ik zie niet bijzonder veel vogels maar ik kan genieten van meerdere overvliegende Gele Kwikstaarten, Boerenzwaluwen, een roepende Groenpootruiter en een jagende Boomvalk. Ter plaatse zijn twee Grote Gele Kwikstaarten en een IJsvogel. ‘S middags tref ik nog een mooie adulte Wespendief. Deze vliegt ondanks de harde wind strak door naar het zuidwesten stoer!

Roodborsttapuit en Paapje

De Roodborsttapuit is van oorsprong een soort van het kleinschalige cultuurland, ruigten, heiden en vennen. Vroeger was deze soort een vrij algemene broedvogel van de bovengenoemde biotopen. Het aantal broedparen van de soort liep tot een aantal jaar geleden sterk terug, met als gevolg dat de soort uit het cultuurland vrijwel is verdwenen. Door het toepassen van natuurherstelplannen neemt de soort de laatste jaren weer toe. De Roodborsttapuit heeft ook een neefje, deze vogel wordt het Paapje genoemd. Het paapje is als broedvogel in Twente vrijwel geheel verdwenen. De soort komt nog op enkele plaatsen in Drenthe tot broeden. Tijdens de trek is het echter goed mogelijk om beide soorten naast elkaar aan te treffen. Beide vogels zijn erg fraai, vooral het Paapje is naar mijn bescheiden mening bijna een beetje “koninklijk”. De vogel heeft een opvallende werkbrauwstreep, die bij het mannetje wit is en tot ver achter het oog doorreikt. De rug en mantel is voornamelijk chocolade bruin. Verder wipt de soort graag met zijn of haar staartje. De Roodborsttapuit vertoont het zelfde gedrag, waarbij vooral het mannetje een lust voor het oog is.

Roodborsttapuit

Vanmiddag kwam ik tijdens een korte wandeling beide soorten tegen waarbij vooral de Roodborsttapuit zich van dichtbij liet bewonderen! Andere leuke soorten waren een jagende Boomvalk en een jagende Sperwer.

Steltlopers!

De laatste paar dagen worden er steeds twee Krombekstrandlopers gezien bij het Haaksbergerveen. Aan de rand van het veen is een klein gebiedje met een grootte van ongeveer 2 hectare waarin zich een plas bevind. Deze plas is ontstaan na ingrepen in het terrein door de terreinbeherende organisatie. Onder vogelaars is deze plek vooral bekend onder de naam “het plasje langs de Wennewickweg”. De locatie is prima bereikbaar per auto en het plasje grenst vrijwel direct aan de parkeerplaats en aangegeven wandelroute. De afgelopen jaren zijn hier al een aantal leuke regio soorten gezien zoals Duinpieper, Kleine Zilverreiger en zelfs een Gestreepte Strandloper. Op het moment dat ik aan kom rijden zie ik al vanuit de auto dat er verschillende soorten steltlopers aanwezig zijn. Snel parkeer ik de bolide en loop, gewapend met telescoop een eindje langs het wandelpad. Het duurt niet lang eer ik de eerste soorten kan noteren. Voor me lopen een Bosruiter, drie Groenpootruiters, twee Witgatjes, twee Kemphanen een Oeverloper en twee Zwarte ruiters. De mooiste soorten die ik echter zie betreffen de eerder genoemde Krombekstrandlopers en drie Bontbekplevieren. De Krombekstrandloper wordt vrijwel jaarlijks doch mondjesmaat in Twente waargenomen. Afgelopen voorjaar werden op een dag op drie verschillende locaties vogels gevonden die de volgende ochtend allen weer verdwenen waren. De soort is me dus in het voorjaar ontglipt. Nu kan ik ze echter gemakkelijk bijschrijven. De twee vogels fourageren soms gezamenlijk en soms alleen, waarbij de lange snavel soms geheel onder water verdwijnt. Erg gaaf om te zien in Twente! De Bontbekplevieren zijn niet zo actief en houden zich voornamelijk gedrukt. Ook een leuke soort die ik hoogstens een paar maal per jaar in Twente zie.

Krombekstrandloper eerste kalenderjaar

Na het steltloper geweld loop ik nog even een stukje verder het gebied in. Hier laten zich twee Paapjes goed bekijken evenals een eerste kalenderjaar Bruine Kiekendief al met al een leuk uurtje!

Rietzanger, Lepelaar en Kleine Strandloper

De mooiste tijd om vogels te kijken komt er weer aan, het najaar! “Mijn” najaar is al enkele weken bezig, reden te meer om eens te schrijven over de afgelopen weken. Op 27 Juli jongstleden besluit ik om samen met een goede vriend en rondje Kristalbad te doen. Het Kristalbad heeft een gehele metamorfose ondergaan. Een aantal jaar geleden bestond het gebied voornamelijk uit riet, moerassige vegetatie en opgaand wilgenstruweel. De herontwikkeling van het gebied heeft geleid tot een verstrengeling van verschillende functies. Er is ruimte voor het (tijdelijk) bergen van water, helofyten filters zorgen voor een betere waterkwaliteit, en er is meer ruimte voor recreatie en natuur. In de toekomst is het de bedoeling dat er een getijden zone wordt gecreerd zodat droge en natte perioden elkaar afwisselen. Al met al een prachtig gebied!

Op het moment dat we het gebied inlopen worden we verwelkomt door een schelle roep, gevolgd door een blauwe flits. Deze blauwe flits is natuurlijk een prachtige ijsvogel. De vogel laat zich verder niet uitvoerig bekijken en vliegt direct door. Toch een prachtig begin. We besluiten om eerst een ronde te maken en vervolgens op een van de nieuwe uitkijktorens te gaan staan. De ronde om de bakken levert geen noemenswaardigheden op. Onderweg praten we over mogelijke soorten die we kunnen aantreffen in het nieuwe natuurgebied. Een van de soorten die daarbij de revue passeert betreft de Rietzanger. De Rietzanger is in Nederland een schaarse broedvogel van Moerassen en andere drassige vegetatie. In Twente wordt de soort niet jaarlijks waargenomen en een veelvoud van de waargenomen vogels betreffen ringvangsten. Toch is de soort in het geschikte biotoop (voornamelijk riet/biezen vegetatie) tijdens de trek aan te treffen. Eenmaal bovenop de toren is het lange tijd rustig, totdat Jeff roept dat ie een kleine bruine zangvogel ziet op ongeveer 80 meter. Hij weet erbij te vermelden dat de vogel een contrastrijk kop patroon heeft. Gelijk suist de gedachte Rietzanger door mijn hoofd. Even later krijg ik de vogel ook in de telescoop, en mijn gedachte blijkt inderdaad te kloppen, onderin het riet zit een geweldige Rietzanger die zich met enige regelmaat goed doch op enige afstand laat bekijken. Ik ben door het dolle heen met deze soort aangezien ik hem nog nooit eerder in Twente heb gezien. Jeff is ook erg blij met zijn vondst, dit is voor hem een van zijn eerste goede “zelfontdeksoort”.

Een goede week later is het weer prijs. Op maandagmorgen 6 augustus heb ik een afspraak gepland om de tuin te doen bij mijn oma. Dit combineer ik dan regelmatig met een rondje vogels kijken. De weg naar oma’s tuin voert langs verschillende interessante gebieden. Een daarvan is het recent aangelegde Zuidbroek nabij Wierden. Hier zijn de afgelopen twee jaren al verschillende goede soorten gezien, waaronder Kanoet, Rosse Grutto en Engelse Kwikstaart. Het gebied is zichtbaar vanaf de A35 richting Almelo. Op het moment dat ik afsla zie ik vanuit mijn ooghoek een witte vlek staan. He een Grote Zilverreiger denk ik. Een erg leuke soort voor Twente begin Augustus. Op het moment dat ik een beter zicht op de vogel heb, steigt mijn adrenaline peil met grote hoogte. Er staat geen Grote Zilverreiger maar een heuse Lepelaar! De Lepelaar is een echte dwaalgast in Twente en misschien pas een dozijn of twee aan waarnemingen in de laatste 100 jaar. Direct bel ik een vogelvriend op die de vogel ook nog niet op zijn lijst heeft staan. Even later kan hij de soort ook “aftikken” op zijn lijst. Ondertussen maak ik snel wat foto’s van de prachtige vogel die rustig staat te poetsen en te slapen. Later zou blijken dat de Lepelaar nog verschillende dagen op deze locatie wordt gezien voornamelijk in de avonduren. Geweldig!

Juveniele Lepelaar nabij Zuidbroek

Nadat ik afscheid heb genomen van de Lepelaar rij ik naar de tuin die onderhoud nodig heeft. Na deze gezellige uurtjes bij oma rij ik nog even langs een Kleine Strandloper. Deze vogel is dezelfde ochtend gevonden nabij de Domelaar. Ook deze soort laat zich goed bekijken. Een leuke soort voor me die ik pas eenmaal eerder in Twente heb waargenomen.

Kleine Strandloper Domelaar

Zwooi & Bosruiter

Gisteravond heeft een goede vriend van me een tweetal Zwarte Ooievaars gevonden aan de grond nabij Markelo. De Zwarte Ooievaar is geen broedvogel in Nederland en kan getypeerd worden als een schaarse tot zeldzame doortrekker. De kans om in Twente een Zwarte Ooievaar te zien te krijgen is het grootst tussen half April en Mei en vanaf half juli tot eind september. Veelal betreft het hier overvliegende exemplaren. Exemplaren aan de grond zijn dus een buitenkansje!

Rond 10 voor 7 sta ik bij de locatie van de gister gemelde jongens. Op het moment dat ik de auto uitstap zie ik de vogels al staan. Daarbij kan ik een kleine glimlach niet onderdrukken, Zwarte Ooievaars zijn geen ochtend dieren en beide vogels staan nog lekker met de snavel in de veren. Op het moment dat een van beide vogels begint met fourageren maak ik snel wat foto’s.

Zwarte Ooievaar, Juveniel Fouragerend

Overige waarnemingen vormen een witgatje, 4 oeverlopers, een overvliegende gele kwikstaart en een watersnip. Na een half uurtje genieten besluit ik om verder te rijden. Een aantal uur later kom ik aan bij het Kristalbad. Hier krijg ik ook nog een boomvalk, en twee bosruiters in de kijker, erg fraai! Al met al een heerlijke dag, goed weer en twee prachtige Zwarte Ooievaars!

Welkom

Hallo allemaal, welkom op mijn nieuwe blog. Zoals de titel het al aangeeft is het de bedoeling dat ik hier ga schrijven over mijn uren die ik in de natuur doorbreng. Speciale aandacht gaat daarbij uit naar vogels in Twente. Momenteel begint de najaarstrek op gang te komen en daar zal ik de komende tijd dan ook veel vrije tijd aan besteden. Alvast veel leesplezier.

Bert